Drukarnia warszawa

Druk cyfrowy i wielkoformatowy
drukowanie reklam +48 22 831 76 57, 22 831 29 84
drukarnia+48 22 8317657

Regulamin współpracy

§1
Warunki ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Krystel Druk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Andersa 13 prowadzącym sprzedaż usług poligraficznych poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.krystel.com.pl.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym Krystel Druk sp. z o.o., zwanym dalej Krystel. Istnieje również możliwość bezpośredniego składania zamówienia w siedzibie Krystel.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca indywidualne hasło dostępu oraz numer identyfikacyjny uzyskane po dokonaniu rejestracji.

4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

5. Podczas dokonywania zamówień w systemie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

7. Krystel zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ).

8. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Krystel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

9. Krystel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

10. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Krystel, które zostanie zapłacone gotówką podczas odbioru, gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem.

§2
Ceny

1. Wszystkie ceny podane na stronie www.krystel.com.pl są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

2. Krystel zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wprowadzania promocji i rabatów.

§3
Realizacja zamówień

1. Złożone zamówienie składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z Oferty Krystel.

2. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami "Jak przygotować", dotyczącymi danej pozycji oferty.

3. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a Krystel informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila lub telefonicznie niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.

4. Krystel pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie pliku (bez ingerencji w zawartość) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecanym w "Jak przygotować" formacie.

§4
Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

2. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.

3. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest kalkulowany automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Krystel lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji zamówienia.

4. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Krystel w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

5. Krystel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z przesłania przez Klienta wadliwych plików lub konieczności wprowadzenia na życzenie Klienta poprawek do projektów, co powoduje opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia.

6. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki - przesyłki doręczane są w następnym dniu roboczym do wszystkich miast, w których zlokalizowane są Przedstawicielstwa DHL (wszystkie miasta wojewódzkie i niektóre powiatowe) lub maksymalnie do dwóch dni roboczych w pozostałych miejscowości na terenie kraju.

7. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Krystel.

8. Przyjęcie towaru z późniejszym terminem realizacji na magazyn wysyłkowy nie jest równoznaczne z jego wysyłką w tym samym dniu.

9. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) Krystel może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

§5
Odpowiedzialność za jakość

1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Krystel nie sprawdza, nie wprowadzania poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.

2. Krystel nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią Krystel oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłącznie jako pełne arkusze drukarskie.

§6
Płatności

1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w Krystel jest płatność gotówką przy odbiorze zlecenia.

2. Istnieje możliwość dokonania płatności kartą kredytową w momencie składania zamówienia. W takim przypadku warunkiem koniecznym realizacji zamówienia przez Krystel jest pozytywna autoryzacja płatności przez system E-Card.

3. Klienci posiadający przyznane przez firmę Krystel odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

5. W szczególnych przypadkach Krystel może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

§7
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Krystel. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (certyfikowany proof cyfrowy lub Matchprint).

3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Krystel reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Krystel poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

§8
Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Krystel wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Klient nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

2. Krystel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Klienta jak i osób trzecich. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

3. Krystel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§9
Zakończenie

1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Krystel.

2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.BĄDŹMY W KONTAKCIE

telefon
tel. 22 831 76 57
tel. 22 831 29 84
otwarte 24h
godziny pracy
poniedziałek - piątek
od 6:00 do 22:00
kontakt
Krystel Druk sp. z o.o.
ul. Andersa 13
00-159 Warszawa
krystel@krystel.com.pl
jak dojechać
centrum Warszawy
dojazd samochodem
od ul. Zamenhofa
metro Ratusz Arsenał

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Drukarnia warszawa